Jin Jiang Fujian Hotel

Room AREA (sqm)
THEATRE
CHINESE BANQUET
WESTERN BANQUET
CLASSROOM
RECEPTION
BOARDROOM
U-SHAPE
Fu Jian Tang 320 150160200180 ---6050
Wen Yuan Ge 64 40------25 ---4025
Wen Cong Ge 64 40------25 ---3525
Wen Hui Ge 64 40------25 ---2025
Wen Xuan Ge 64 40------25 ---2025
Back